KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Sayın Kiracı Adayımız/Kiracımız;

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile tarafınıza, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu olarak Vuryap İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi(“Şirket”) tarafından işlenmesinin kapsamı hakkında bilgi verilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK’nın 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz;

 • Kira işlerinin icrası/takibini sağlamak
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerin “Şirketimiz” tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veyaifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesiiçin zorunlu olması
 • Kişisel verilerin “Şirketimiz” tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluolması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
 • “Şirketimiz” tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasınıaçıklayamayacak durumda bulunması
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Personel temin ve Kariyer Değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi sağlamak
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 • Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site yönetim Planı işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Talep ve şikayet yönetimi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarım Amacı

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçlarla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, Şirketimizin bağlı olduğu veya Şirketimize bağlı olan şirketlere, ŞirketimizinTopluluk Şirketlerine, Şirketimizin yurtdışındaki şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve uluslararası sözleşmeler gereğince bilgi aktarımı yapmamız gereken kurum ve kuruluşlara,, çalışanlara, alt yüklenicilere, ifa yardımcılarına, emlak komisyoncularına,hukuk büroları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda yer alan nedenlerle yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilereaktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda 2 ve 3. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, kira sözleşmesinin imzalanması, kira ilişkisinin başlaması, kira sözleşmesinin devamı süresince ve kira sözleşmesi sona erdikten sonra kanuni saklama süresi sona erinceye kadar fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanmakta ve saklanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan ve saklanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca, Ulu Rezidans’ta yer alan ortakyaşam alanları, güvenlik amacıyla kamera ile izlenmekte ve aynı zamanda ortam ses kaydı yapılmaktadır/yapılabilecektir. Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme ve ses kaydı faaliyeti nedeniyle de kişisel veri elde edilebilmektedir. Bu kapsamda; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, çalışanların ve diğer kat maliki/kiracı başta olmak üzere diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve verilen hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşınmakta ve KVKK’da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Video görüntülüme sistemleri, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli ve elverişli bir şekilde kullanılmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara ve canlı kamera görüntüleri ve ses kayıtlarına yalnızca güvenlik sebebiyle, erişmesine izin verilen kişilerin erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Video görüntüleme ve ses kaydı sistemlerinden elde edilen veriler kaydedilme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır Şirketimiz tarafından KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, bu faaliyet sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 • Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Şirketimiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

 • Kira sözleşmesi için başvurunuz, kira sözleşmenizin devamı süresince ve kira sözleşmesi sona erdikten sonra kanuni saklama süresi sona erinceye kadar, Şirketimiz ile paylaştığınız her türlü kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve/veya kira sözleşmeniz kapsamında (varsa) tarafınıza çeşitli yan hak ve menfaatler sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.
 • Kira sözleşmesi için başvurunuz, kira sözleşmenizin devamı süresince ve kira sözleşmesi sona erdikten sonra kanuni saklama süresi sona erinceye kadar, Şirketimiz ile paylaştığınız özel nitelikli kişisel verileriniz; Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, açık adresi, imzası, telefon numarası, kimlik kartında yer alan bilgiler (seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), uyruk, dini, cinsiyet, medeni hali, fotoğraf, pasaport, sürücü belgesi, mesleği, kan grubu, e-posta adresi, evcil hayvana ilişkin bilgi, sürücü belgesi ve ehliyet belgeleri ve bilgileri, siteye girecek araçlarınıza ait plaka ve ruhsat bilgileri, evde yaşayacak kişilere ilişkin bilgiler (TC kimlik numarası, adı-soyadı, yakınlık durumu, doğum tarihi, anne-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, kimlik fotokopisi)SGK kayıtları, iş ve ikametgâh adresi, adli sicil yoklaması, medeni hal, eş ve çocuklara ait kimlik fotokopileri, Findeks bilgileri, banka bilgileri ve eğer varsa maaş ya da sair ödemelerin yapıldığı banka bilgileri, kira ödemesine ilişkin banka bilgileri ve bu kişilerin vermiş olduğu kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yazılı, açık rızaya ilişkin bilgiler, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve denetim faaliyetlerinin icrası amacıyla işlenebilecektir. Bahsi geçen verileriniz, işbu metnin 3. maddesinde sayılı kişi/Kurumlar ile paylaşılabilecektir.
 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

İşbu Aydınlatma Metni ışığında, tarafımızla paylaştığınız ve veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz/işleyeceğimiz, size[ve/veya aşağıda isimleri yer alan aile bireylerinize] ait kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Şirketimize ait yukarıda yer alan Aydınlatma Metninde açıklanan esaslar çerçevesinde, sizlere[ve/veya aşağıda isimleri yer alan aile bireylerinize]ait kişisel verilerinizin, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

Vuryap İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

[kaşe ve imza]

Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, açık adresi, imzası, telefon numarası, kimlik kartında yer alan bilgiler (seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), uyruk, dini, cinsiyet, medeni hali, fotoğraf, pasaport, sürücü belgesi, mesleği, işyeri bilgisi, eğitim durumu, kan grubu, e-posta adresi, evcil hayvana ilişkin bilgi, sürücü belgesi ve ehliyet belgeleri ve bilgileri, siteye girecek araçlarınıza ait plaka ve ruhsat bilgileri, evde yaşayacak kişilere ilişkin bilgiler (TC kimlik numarası, adı-soyadı, yakınlık durumu, doğum tarihi, anne-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, kimlik fotokopisi, mesleği) SGK kayıtları, iş ve ikametgâh adresi, adli sicil yoklaması, medeni hal, eş ve çocuklara ait kimlik fotokopileri, Findeks bilgileri, banka bilgileri ve eğer varsa maaş ya da sair ödemelerin yapıldığı banka bilgileri, kira ödemesine ilişkin banka bilgileri, kefil bulunması halinde kefilin adı soyadı, T.C kimlik numarası, mesleği, cep telefonu, e-posta adresi, işyeri bilgileri ve bu kişilerin vermiş olduğu kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yazılı, açık rızaları.